Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van OEG GmbH*

Per juli 2019

§ 1 Toepassings- en geldigheidsgebied

De onderstaande voorwaarden gelden voor al onze leveringen en diensten met al onze klanten (maar alleen tegenover ondernemingen). Ze gelden ook voor onze toekomstige leveringen en diensten inclusief eventuele leveringen van vervangstukken. Afwijkende en/of aanvullende Algemene Handelsvoorwaarden van de klanten zijn niet geldig. Deze wijzen wij hierbij af. Ze zijn alleen geldig als en in zoverre wij ons hiermee of met delen daarvan uitdrukkelijk akkoord verklaard hebben. Ook de levering en/of het leveren van een dienst door ons zonder voorbehoud kan niet beschouwd worden als de erkenning van de Algemene Handelsvoorwaarden van de klant, die van deze Algemene Handelsvoorwaarden afwijken of deze aanvullen. Aanvaardt de klant de dienst/levering door ons zonder voorbehoud, dan erkent de klant hierdoor tevens onze Algemene Handelsvoorwaarden.

§ 2 Afsluiting van de overeenkomst

 1. Onze catalogi en andere productbeschrijvingen dienen ter informatie en bevatten geen aanbod in juridische zin. Het verzoek tot het afsluiten van een overeenkomst moet door de klant ingediend worden. Wij hebben het recht een aanbod van de klant binnen een termijn van twee weken te aanvaarden.
 2. De overeenkomst wordt pas na onze uitdrukkelijke opdrachtsbevestiging of de overdracht respectievelijk levering van de goederen bindend.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De betaling van de door ons genoemde prijzen gebeurt na de verlening van een SEPA-incassomachtiging door automatische afschrijving (dan verlenen wij 2 % korting), in andere gevallen onder rembours. Wissels worden niet aanvaard, cheques alleen indien specifiek en uitdrukkelijk overeengekomen en ten behoeve van de vervulling.
 2. De klant blijft in gebreke als hij vervallen bedragen niet uiterlijk 30 dagen na ontvangst van een factuur of gelijkwaardig betalingsverzoek vereffent. Wij behouden ons het recht voor, het verzuim op een eerder tijdstip te bewerkstelligen door het sturen van een na de vervaldag te bezorgen aanmaning. In afwijking van zin 1 en 2 blijft de klant in gebreke als overeengekomen is dat de vergoeding op een volgens de kalender bepaald of bepaalbaar tijdstip betaald dient te worden, en de klant niet uiterlijk tot dit tijdstip betaalt.
 3. Bij het verzuim van de klant hebben wij het recht,
  • a) behoudens een te bewijzen hogere schade jaarlijkse rente ter hoogte van 9 % boven de basisrentevoet te eisen,
  • b) alle vorderingen op basis van deze of andere transacties, ook in zoverre afzonderlijke termijnen nog niet vervallen zijn, onmiddellijk te doen gelden tegenover de klant voor het volledige bedrag, /li>
  • c) leveringen of andere diensten uit deze of andere transacties tot de volledige betaling van alle ons toekomende vorderingen uit deze of andere orders door de klant achter te houden,
  • d) een gepaste zekerheidstelling te eisen.
 4. Als wij onder de wettelijke voorwaarden recht hebben op schadevergoeding in plaats van de prestatie, dan hebben wij het recht, deze forfaitair tegen 30 % van de koopprijs te bepalen. Het is de klant toegestaan om aan te tonen dat wij helemaal geen schade of een lagere schade dan het forfaitaire bedrag opgelopen hebben. Wij hebben het recht te bewijzen dat een hogere schade ontstaan is. In beide gevallen moet de bewezen schade en niet het forfaitaire bedrag, vergoed worden.
 5. Het verrekenen met onze vorderingen is uitgesloten, tenzij de tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwistbaar of door ons erkend zijn.

§ 4 Leveringen

 1. Vermelde levertermijnen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is.
 2. De verzending van de goederen gebeurt voor rekening van de klant. Wanneer niets anders overeengekomen is, gebeurt de verzending voor ons risico. Daarom bieden we een transportverzekering waarvan we de kosten in rekening brengen bij de levering van de goederen. Het huidige vaste tarief voor vrachtverzekeringen kan worden bekeken op www.oeg.net of kan worden verkregen door de gratis hotline te bellen.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. De goederen blijven tot de volledige nakoming van alle reeds bestaande en tevens toekomstige vorderingen uit de zakelijke relatie, inclusief bijkomende vorderingen, schadevorderingen en de inning van cheques en wissels, onze eigendom. De klant heeft het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud in de reglementaire handel te verwerken en te verkopen zolang hij niet in gebreke blijft met zijn verplichtingen. Het in pand geven of de eigendomsoverdracht tot zekerheid is niet toegestaan.
 2. Wordt het geleverde object verbonden met andere objecten, dan draagt de klant – in zoverre wij niet al op grond van de wet mede-eigenaar geworden zijn overeenkomstig ons aandeel aan de goederen onder eigendomsvoorbehoud – zijn eigendom van de nieuw vervaardigde producten over aan ons en bewaart deze voor ons met de zorgvuldigheid van een goede koopman. De eigendom van deze objecten wordt door ons alleen ter hoogte van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud gebruikt als zekerheid.
 3. De vorderingen uit een doorverkoop van de goederen en daarvan gemaakte producten worden nu al aan ons overgedragen, eventueel in verhouding van ons recht van mede-ei ge ndom ten opzichte van de rechten van anderen. De klant dient ons op vraag de schuldenaars van de overgedragen vorderingen en de hoogte van de vordering mee te delen en de overdracht aan de schuldenaars te melden. Onder voorbehoud van onze herroeping mag hij de overgedragen vorderingen innen. De geïnde bedragen moeten eventueel ter hoogte van ons aandeel en tot het bedrag van onze koopprijsvordering aan ons afgedragen worden.
 4. Worden de goederen onder eigendomsvoorbehoud door de klant ingebouwd op een perceel, dan draagt de klant nu al de daaruit ontstane vordering tot vergoeding ter hoogte van het factuur - bedrag van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met alle bijkomende rechten inclusief het recht tot het verlenen van een prioritaire krediethypotheek over aan ons. Heeft de klant de vordering binnen het kader van echte factoring verkocht, dan wordt onze vordering onmiddellijk betaalbaar en de klant draagt deze plaatsvervangende vordering tegen de factor over aan ons en geeft de opbrengst van de verkoop onverwijld door aan ons. Wij aanvaarden deze overdracht.
 5. Overschrijdt het bedrag van de zekerheidsrechten onze vordering met meer dan 110%, dan zijn wij op vraag van de klant verplicht, zekerheden tot een redelijke dekkingsgrens vrij te geven, bij meerdere zekerheden hebben wij de keuze welke.
 6. Bij een gedrag van de klant dat niet conform de overeenkomst is – in het bijzonder bij het verzuim te betalen – hebben wij het recht af te zien van de overeenkomst en de teruggave van de goederen te eisen.

§ 6 Gebreken/garantie/retourlevering

 1. Het voorwerp van de overeenkomst is uitsluitend het koopobject met de eigenschappen en kenmerken alsook het gebruiksdoel conform de door de klant gekende productbeschrijving van de fabrikant. De klant kan de overeenkomstige productbeschrijving voor afsluiting van de koopovereenkomst bij ons inkijken. Andere of verdergaande eigenschappen en/of kenmerken of een verdergaand gebruiksdoel gelden alleen als overeengekomen als wij ze uitdrukkelijk bevestigen.
 2. Vastgestelde gebreken moeten onverwijld schriftelijk aan ons meegedeeld worden. Dat geldt ook voor gebreken, die vastgesteld worden na een poging tot herstelling. Gebreken, die niet beschouwd moeten worden als verborgen gebreken, moeten binnen een termijn van 5 dagen vanaf de aanvaarding van de goederen aan ons meegedeeld worden. Verborgen gebreken moeten binnen 5 dagen na de ontdekking van het gebrek aan ons meegedeeld worden. Wordt de mededeling niet binnen de termijn naar ons gestuurd, dan zijn de goederen aanvaard zonder gebreken.
 3. Voorwaarde voor onze aansprakelijkheid voor gebreken is dat
  a) deze niet berusten op onjuist gebruik, foutieve montage respectievelijk ingebruikneming, nalatige behandeling of gebruik van ongeschikte werkmiddelen respectievelijk vervanging van werkstoffen door de klant of derden, natuurlijke slijtage, gebrekkige bouwwerken, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden – in zoverre deze omstandigheid niet te wijten is aan onze schuld;
  b) de klant zijn verplichtingen tot onderzoek en reclamatie reglementair nagekomen is overeenkomstig § 377 Wetboek van Koophandel i.v.m. punt 2;
  c) de klant – met inachtneming van een redelijk garantiebedrag overeenkomstig punt 8 – niet in gebreke blijft met betalingen.
 4. De wettelijke aanspraak op nakoming bij non-conformiteit van de klant wordt volgens onze keuze vervuld door nalevering (vervanglevering) of herstelling.
 5. Aanspraken van de klant wegens gebreken van de zaak verjaren een jaar na de aflevering van het koopobject aan de klant. Deze termijn geldt niet in zoverre de wet (overeenkomstig §§ 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), 479 lid 1 (verhaalrecht) en 634a lid 1 nr. 2 (bouwgebreken) BWB) dwingend langere termijnen voorschrijft en ook niet bij opzet, het bedrieglijke verzwijgen van het gebrek alsook bij niet nakoming van een gegarandeerde kwaliteit en niet bij de schending van wezenlijke contractuele plichten (kardinale verplichtingen). Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn in dit verband verplichtingen, waarvan de nakoming de reglementaire uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en waarbij de contractpartner in de regel erop mag vertrouwen dat ze nagekomen worden. Dan gelden telkens de wettelijke verjaringstermijnen. De wettelijke regelingen aangaande het schorsen van het verstrijken van de verjaring, de schorsing en het nieuwe begin van de termijnen blijven onverminderd gelden.
 6. In elk geval blijven de aanspraken van de klant wegens het veroorzaken van lichamelijke letsels, het overlijden of van schade aan de gezondheid alsook bij het bedrieglijke verzwijgen van een gebrek of bij aanvaarding van een garantie voor de kwaliteit of voor een inkooprisico onverminderd geldig.
 7. geldig. 7. Verhaalrechten van de klant in overeenstemming met § 478 BWB bestaan ten aanzien van ons alleen in zoverre de klant met zijn afnemer geen overeenkomsten afgesloten heeft, die de wettelijke garantievorderingen overschrijden. Onkosten, zoals bijv. loon-, materiaal-, transport- en tolkosten, dragen wij alleen in zoverre deze onkosten niet verhoogd worden doordat een leverobject achteraf naar een andere plaats dan de zetel van de klant gebracht werd, tenzij deze verplaatsing overeenstemt met het beoogde gebruik. Onkosten, die niet ontstaan zouden zijn als de koper met het oog op de herstelling van gebreken redelijke en voldoende maatregelen genomen zou hebben, vergoeden wij niet. Wordt van de klant een vergoeding geëist wegens een gebrek aan het nieuw vervaardigde leverobject, dan is hij verplicht ons hierover onverwijld te informeren. Hij moet zijn afnemers overeenkomstig verplichten in zoverre deze ondernemer zijn. Wij behouden ons voor plaatsvervangend de door de afnemers ten aanzien van de koper ingediende vorderingen zelf te voldoen. In dat geval geldt het voldoen van de vorderingen van de afnemer als het voldoen van eventuele vorderingen van de besteller.
 8. Bij reclamaties mogen betalingen van de klant alleen achtergehouden worden ter hoogte van een bedrag dat redelijkerwijs beantwoordt aan de voorhanden gebreken als de vorderingen van de besteller onbetwistbaar en rechtsgeldig vastgesteld zijn. Was de reclamatie ongegrond , dan hebben wij het recht te eisen dat de voor ons ontstane onkosten alsook aan ons gefactureerde kosten van de controle door voorafgaande leveranciers en toeleveranciers door de koper vergoed worden.
 9. Retourzendingen van goederen wijzen wij principieel af in zoverre wij ons voordien niet uitdrukkelijk akkoord verklaard hebben of op grond van een gegronde garantievordering verplicht zijn de goederen in ontvangst te nemen. Wanneer wij bij wijze van uitzondering akkoord gaan met de inontvangstneming van een retourzending, dan moet deze in de originele verpakking met een kopie van de factuur, de vermelding van de reden van de reclamatie en franco alsook voor risico van de klant ten aanzien van ons uitgevoerd worden. Wij behouden ons voor de kosten van de retourzending in rekening te brengen.
 10. . Indien de klant defecte goederen naar hun aard en toepassing bij een ander product of bevestigd aan een ander product heeft geïnstalleerd, kan hij vergoeding van de noodzakelijke kosten voor het verwijderen van de defecte en de installatie of bevestiging van de bewerkte of de geleverde defectvrije goederen ("verwijderings- en installatiekosten") alleen conform de volgende bepalingen vorderen:
  Verplicht zijn enkel de verwijdering en installatiekosten, die alleen betrekking hebben op de verwijdering c.q. de demontage van de defecte artikelen c.q. het aanbrengen van identieke goederen welke zijn ontstaan op basis van normale marktomstandigheden en door de klant d.m.v. van de juiste documenten ten minste in tekstvorm kunnen worden overlegd.
  Eventuele extra kosten van de klant door gevolgschade, zoals gederfde winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, kosten of extra kosten voor vervanging zijn geen directe verwijdering- en installatiekosten en dus niet in overeenstemming met de terugbetaling van de kosten volgens § 439 Abs.3 BGB. Hetzelfde geldt voor extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de verkochte en geleverde goederen zich op een andere locatie dan de overeengekomen locatie bevinden. De klant is niet gerechtigd vooruitbetaling te eisen voor verwijderings- en installatiekosten.

§ 7 Aansprakelijkheid

 1. Eventuele schadevorderingen van de klant – om het even uit welke rechtsgrond – zijn uitgesloten. Dit geldt niet bij het bedrieglijke verzwijgen van gebreken, bij niet nakoming van een gegarandeerde kwaliteit, bij het veroorzaken van het overlijden, van lichamelijke letsels, of van schade aan de gezondheid en/of bij een opzettelijk of op grove wijze nalatig plichtsverzuim door ons of bij de schending van plichten, waarvan de nakoming de reglementaire uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en waarbij de klant in de regel erop mag vertrouwen dat ze nagekomen worden (wezenlijke contractuele plichten/kardinale plichten). Ook vorderingen volgens de Wet op de productaansprakelijkheid worden door deze aansprakelijkheidsbeperking niet aangetast.
 2. De schadevordering voor de schending van wezenlijke contractuele plichten is beperkt tot voor de overeenkomst specifieke, voorzienbare schade in zoverre geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of de aansprakelijkheid wegens het veroorzaken van het overlijden, van lichamelijke letsels en van schade aan de gezondheid geldt.
 3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden in dezelfde mate voor vorderingen tot vergoeding van vergeefse kosten (§ 284 BWB). Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de klant is niet verbonden met de bovenstaande regelingen.
 4. De bovenstaande aansprakelijkheidsgrenzen gelden ook voor onze wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende uitvoerders en medewerkers.

§ 8 Privacy

De bescherming van persoonlijke gegevens heeft een hoge prioriteit voor OEG GmbH. Daarom worden alle voor een soepel procesverloop noodzakelijke gegevens, zorgvuldig en volgens de bepalingen van het privacybeleid van verordening (DSGVO) verwerkt. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van privacy Verordening (DSGVO) OEG GmbH, Industriestraße 1, 31840 Hessisch Oldendorf, telefoon +49 5152 / 6990, fax 05152/6992000, E-mail: datenschutz@oeg.net, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder. Vragen over de verwerking van uw gegevens kunnen op elk gewenst moment worden gericht aan onze aangewezen functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van OEG GmbH zijn: OEG GmbH, functionaris voor gegevensbescherming, Industriestraße 1, 31840 Hessisch Oldendorf, e-mail: datenschutz@oeg.net Met betrekking tot de meldingsplicht artikel 13 DSGVO verwijzen wij naar ons gedetailleerde privacybeleid. Deze is te vinden op https://www.oeg.net/static/privacy Of vraag het privacybeleid bij ons aan.

§ 9 Overige bepalingen

 1. De overeenkomst met inbegrip van de Algemene Handelsvoorwaarden en alle vorderingen hieruit worden uitsluitend volgens het Duitse recht met uitsluiting van het VN-kooprecht en de collisieregels van het internationaal privaatrecht (in het bijzonder de Rome-I-Verordening) beoordeeld, ook als de klant zijn zetel in het buitenland heeft of als het om een exporttransactie gaat.
 2. De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit en met betrekking tot de juridische betrekkingen met de klant is de voor Hessisch Oldendorf bevoegde rechtbank.
 3. Indien afzonderlijke bepalingen van de bovenstaande voorwaarden ongeldig zouden zijn, dan blijven de overige handelsvoorwaarden onverminderd gelden.
 4. Bij levering onder rembours geven wij geen korting.

* niet geldig voor Zwitserland. Gelieve aan te vragen. Geen korting bij zendingen onder rembours!